ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ชุดที่  ๒๔  ประจำปี  ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อิทธิพล  แก้วพิลา  นายกสมาคมศิษย์เก่า ได้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ชุดที่  ๒๔  ประจำปี  ๒๕๖๔  โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์  App. Zoom Cloud meetings ตามมาตการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อโควิท-๑๙ (Covid-19)   ณ  ห้องประชุมสมาคมฯ  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  ชั้น  ๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระนครศรีอยุธยา