คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า  มจร   ถวายมุทิตาสักการะ  พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
  วันจันทร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
         คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า  มจร  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อิทธิพล  เเก้วพิลา  นายกฯ ถวายมุทิตาสักการะ  "พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ  ป.ธ.๙)" ผจล. วัดปากน้ำ, อธิการบดี  มจร   เนื่องได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ  ณ สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  ๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระนครศรีอยุธยา