สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ'ดร.คำเอียง กองสิน พธ.บ., M.A., Ph.D. อดีตอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร.

สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ'ดร.คำเอียง กองสิน พธ.บ., M.A., Ph.D. อดีตอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร.
สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ'ดร.คำเอียง กองสิน พธ.บ., M.A., Ph.D. อดีตอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๔๗ น. รวมสิริอายุ ๘๒ ปี...