ขอเชิญสมาคมศิษย์เก่าสาขาฯ และศิษย์เก่า มจร ร่วมเสนอ "ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔"

ขอเชิญสมาคมศิษย์เก่าสาขาฯ และศิษย์เก่า มจร ร่วมเสนอ "ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔"
รายละเอียดตามประกาศสมาคมศิษย์เก่า
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ (บรรพชิต)  และศิษย์เก่าดีเด่น  (คฤหัสถ์)  ประจำปี  ๒๕๖๔
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผศ.ดร. อิทธิพล  แก้วพิลา  นายกสมาคม ฯ  ๐๙๔-๔๘๔-๑๔๕๙
- รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช  อุปนายก  ๐๘๔-๘๙๙-๖๘๘๘
- ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา  เลขาธิการฯ  ๐๘๖- ๐๕๑-๐๐๖๒
- ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  ผู้ช่วยเลขาธิการฯ  ๐๘๐-๐๔๖-๘๕๕๙