ขอเชิญสมาคมศิษย์เก่าสาขาฯ และศิษย์เก่า มจร ร่วมเสนอ "ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔"

ขอเชิญสมาคมศิษย์เก่าสาขาฯ และศิษย์เก่า มจร ร่วมเสนอ "ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔"

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญสมาคมศิษย์เก่าสาขาฯหรือศิษย์เก่า มจร ร่วมเสนอชื่อ 
ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
เนื่องในโอกาสวันบุรพาจารย์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กำหนดส่งการเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
-------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อุปนายก 
๐๘๔-๘๙๙-๖๘๘๘
​ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาเลขาธิการฯ ๐๘๖-๐๕๑-๐๐๖๒ หรือ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ๐๖๕-๒๔๑-๙๖๓๖

https://forms.gle/38cUfQQ3vq1DBKMt8
แบบกรอกประวัติและผลงาน 
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ(บรรพชิต)

https://forms.gle/i7Un1NFsAew6hGz97
แบบกรอกประวัติและผลงาน 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น(คฤหัสถ์)