สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัสดิ์ แสนพวง อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก , พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๗ มจร.

สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัสดิ์  แสนพวง  อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก ,  พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๗  มจร.
วันที่  ๒๓  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๗.๐๐ น. สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัสดิ์  แสนพวง  อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก ,  พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๗  มจร.  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรหาวิหาร  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.