สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญร่วมงาน "วันบุรพาจารย์  ประจำปี  ๒๕๖๔" ในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญร่วมงาน "วันบุรพาจารย์  ประจำปี  ๒๕๖๔" ในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   กำหนดการดังนี้
     เวลา  ๑๒.๓๐  น.  เข้าระบบออนไลน์ (Application Zoom meeting) ID: 989 824 8047 Passcode: 180764  และลงทะเบียน  Google Forms (ระบุ ชื่อ - ฉายา - ตำเเหน่ง)  
     เวลา  ๑๓.๐๐  น.  พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี  กล่าวเปิดงาน 
     เวลา  ๑๓.๓๐  น.  การเสวนาเรื่อง "บูรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต  เข้าใจปัจจุบัน  รู้ทันอนาคตกับการขับเคลื่อน มจร"  โดย
     - พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
     - พระเมธีธรรมมาจารย์, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางเเผนและพัฒนา
     - ศาสตราจารย์พิเศษ  ร้อยโท ดร.บรรจง  บรรณรุจิ
     - พลตรีไชยนาจ  ญาติฉิมพลี  นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร คนที่  ๑๐
     - รองศาสตราจารย์  ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  ผู้ดำเนินรายการ
      เวลา  ๑๕.๓๐  น. พระเทพเวที, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวปิดงานวันบุรพาจารย์...