# ชื่อกรรมการ เอกสาร
1. กรรมการศิษย์เก่า ชุดที่ 1 เรียกดูเอกสาร
2. กรรมการศิษย์เก่า ชุดที่ 2 เรียกดูเอกสาร